Algemene voorwaarden Number 1 Tickets & Travel BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Number 1 Tickets & Travel BV, tevens handelende onder de naam Number 1 Voetbalreizen.


Inhoudsopgave:

 • Artikel   1 – Number 1 Voetbalreizen 
 • Artikel   2 – Wederpartij
 • Artikel   3 – Evenement
 • Artikel   4 – Wangedrag
 • Artikel   5 – Aansprakelijkheid
 • Artikel   6 – Overmacht
 • Artikel   7 – Klachten 
 • Artikel   8 – Reisbescheiden en reisdocumenten
 • Artikel   9 – Annuleren
 • Artikel 10 – Clubcards
 • Artikel 11 – Speeldata en tijden
 • Artikel 12 – Wijzigingen
 • Artikel 13 – Onvoorziene omstandigheden 
 • Artikel 14 – Betaling
 • Artikel 15 – Rechtskeuze
 • Artikel 16 – Bevoegde rechten


Artikel 1 – Number 1 Voetbalreizen
Bedrijfsgegevens:
Number 1 Tickets & Travel BV
Julianaweg 192a
1131 DL Volendam
Tel: 0299 – 700213
E-mail: [email protected]
KVK: 71771735
BTW-nummer: 853143559B01

Artikel 2 – Wederpartij 
Met wederpartij wordt bedoeld, diegene die boekt (hoofdboeker), alsmede het volledige reisgezelschap van de boeking.

Artikel 3 – Evenement
Het evenement bestaat uit elke voetbalwedstrijd en/of concert die de wederpartij bij Number 1 Voetbalreizen heeft geboekt.

Artikel 4 - Wangedrag
Number 1 Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij. Als u wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de wederpartij. Number 1 Voetbalreizen verleent in deze gevallen geen restitutie aan de wederpartij.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Number 1 Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval, opgelopen door, toegebracht aan de wederpartij. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, die ontstaat door het gebruik maken van enige tijdens de reisperiode gebruikte accommodatie of transportmiddelen. Number 1 Voetbalreizen is evenmin aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door ongeoorloofd of onwettelijk gedrag van de deelnemer tijdens de reisperiode. 

Artikel 6 - Overmacht
Number 1 Voetbalreizen maakt doorgaans gebruik van reizen per vliegtuig. Voor vertragingen, stakingen, ingelaste tussenlandingen, vluchtwijzigingen van een vlucht en de daaruit voortkomende schade en/of andere nadelige gevolgen is Number 1 Voetbalreizen niet aansprakelijk. Voor annuleringen van vluchten als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, faillissementen van luchtvaartmaatschappijen of andere vormen van overmacht kan Number 1 Voetbalreizen in zijn geheel niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 - Klachten
Number 1 Voetbalreizen doet er alles aan om wederpartij zo goed mogelijk van dienst te zijn en zijn reis goed te laten verlopen. Mocht wederpartij desondanks problemen ondervinden en/of een klacht hebben, dan dient hij direct contact met ons op te nemen. Mocht het probleem zich voordoen tijdens de reisperiode, dan dient wederpartij direct met het door Number 1 Voetbalreizen in de reisbescheiden verstrekte noodnummer contact op te nemen. Waar mogelijk tracht Number 1 Voetbalreizen het probleem op dat moment direct op te lossen. Indien deze stappen niet worden ondernomen, kan Number 1 Voetbalreizen niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de wederpartij geleden schade en extra kosten, voortkomend uit het onderwerp van de klacht en/of probleem.

Artikel 8 - Reisbescheiden en reisdocumenten
Uiterlijk 10 dagen voor vertrek verstrekt Number 1 Voetbalreizen de benodigde reisbescheiden per e-mail of post. Hierin staat alle relevante informatie met betrekking tot vlucht, hotel en entreebewijs. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 10 dagen voor vertrek in het bezit van wederpartij zijn, dient wederpartij onmiddellijk contact op te nemen met Number 1 Voetbalreizen.

Wederpartij dient de door Number 1 Voetbalreizen verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient wederpartij direct contact op te nemen met Number 1 Voetbalreizen. Number 1 Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten indien niet uiterlijk 5 kalenderdagen voor vertrek blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van wederpartij.

Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Number 1 Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

Artikel 9 - Annuleren
Wederpartij kan geboekte reis annuleren binnen 24 uur na het doen van de oorspronkelijke boeking en de bijbehorende terugbetaling ontvangen (met uitgezonderd de volledige annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappijen, de organisatie van het evenement, credit card kosten en administratiekosten).

Indien wederpartij de boeking binnen 24 annuleert zal de terugbetaling binnen 4 werkdagen geschieden via een bankoverschrijving. Een annulering kan niet contant worden uitbetaald.

Indien de wederpartij heeft geboekt bij een reisagent kan de boeking alleen bij deze reisagent geannuleerd worden.

Artikel 10 – Clubcards
1. Indien toegangskaarten voor een door Number 1 Voetbalreizen geboekt evenement bestaan uit elektronisch opgewaardeerde clubcards, dienen deze na afloop van de reisperiode per omgaande door wederpartij te worden geretourneerd. Bij verlies of niet retourneren van clubcards zullen de kosten, eventueel aangevuld met geleden schade en rente, worden doorberekend aan de wederpartij.
2. Clubcards dienen te allen tijde aangetekend per post te worden geretourneerd door de wederpartij aan Number 1 Voetbalreizen op het door Number 1 Voetbalreizen gecommuniceerde adres.

Artikel 11 – Speeldata & Tijden
1. Wederpartij dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Number 1 Voetbalreizen. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de wederpartij onverwijld te melden aan Number 1 Voetbalreizen.

2. Het wijzigen van speeldata en/of aanvangstijdstip is geen geldige reden van annulering.

Artikel 12 – Wijzigingen
1. Number 1 Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement en is niet aansprakelijk voor schade die wederpartij hierdoor mogelijk lijdt. Number 1 Voetbalreizen draagt zorg voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van het evenement redelijkerwijs mogelijk is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van wederpartij om daadwerkelijk op tijd te komen bij het evenement.

2. Number 1 Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de wederpartij niet kan deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan wederpartij zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan wederpartij niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, maar Number 1 Voetbalreizen zal u wel zoveel mogelijk behulpzaam zijn. 

3. Indien de wedstrijd wordt verplaatst helpt Number 1 Voetbalreizen wederpartij bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Eventuele extra hotelkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor uw rekening en risico komen. Number 1 Voetbalreizen zal echter de kosten, welke verbonden zijn aan de wijziging van de vlucht, voor haar rekening nemen. De reis dient alleen te worden aangepast bij een significante wijziging van de wedstrijdtijd die niet binnen het huidige reisschema van wederpartij past. Number 1 Voetbalreizen hanteert daarbij een minimale tijd van 2,5 uur tussen geplande aankomsttijd en begin van de wedstrijd. Number 1 voetbalreizen wijzigt slechts de vlucht (heen- of de terugvlucht) die noodzakelijk is om aan te passen in verband met het wedstrijdtijdstip. Voor de exacte voorwaarden omtrent wedstrijdwijzigingen wijzen we de wederpartij naar onze wedstrijdgarantie.

4. Number 1 Voetbalreizen is bevoegd om de inhoud van de geboekte reis eenzijdig op wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Number 1 Voetbalreizen bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou wederpartij daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

Artikel 13 - Onvoorziene omstandigheden 
1.    Number 1 Voetbalreizen is gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, overigens zonder dat Number 1 Voetbalreizen daarmee tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen zoals dreiging van oorlog, (werk)stakingen, sabotage, afgelasting of verplaatsing van de speeldatum, uitsluitingen, storingen, verkeersproblematiek, bijzondere weersomstandigheden, een gebrek aan transportmiddelen, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door een of meer derden die uitvoering geven aan de geboekte reis, straftoekenning door een nationale voetbalbond, de UEFA of FIFA waardoor gespeeld zal worden zonder publiek of enige andere omstandigheid, welke omstandigheden de nakoming van de overeenkomst op dermate wijzen verzwaren of bemoeilijken, dat in redelijkheid niet meer van Number 1 Voetbalreizen kan worden verwacht dat zij (verdere) uitvoering geeft aan de overeenkomst. 

2.    In geval Number 1 Voetbalreizen de overeenkomst met de wederpartij ontbindt op grond van lid 1 van dit artikel, vindt slechts restitutie van het reeds betaalde boekingsbedrag plaats voor zover Number 1 Voetbalreizen de boeking kan annuleren en na aftrek van de verschuldigde annuleringkosten.  

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de annuleringstermijn als bedoeld in artikel 6. 

2. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Number 1 Voetbalreizen te melden.

3. In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft Number 1 Voetbalreizen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Rechtskeuze
Op onze boekingen en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Bevoegde rechten
De Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen omtrent (de uitleg van) de boekingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden.